Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Sanne Schrijft, haar opdrachtgevers en eventueel rechtsopvolgers. Als een opdrachtgever namens een derde partij handelt, gelden deze algemene voorwaarden ook voor deze derde partij. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze derde partij hierover te informeren.

1. Overeenkomst
Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesproken.

2. Offertes
Bij voorkeur wordt eerst kennis met elkaar gemaakt door middel van een (telefonisch) gesprek. Hierin wordt geïnventariseerd wat precies de behoeften zijn van de opdrachtgever. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Sanne Schrijft een offerte opgemaakt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Tarieven en kosten van de opdracht
Alle kosten staan doorgaans vermeld in de offerte. Voor zover kosten worden gemaakt die niet in de offerte zijn opgenomen, worden deze alvorens voorgelegd aan de opdrachtgever en vervolgens berekend. Voor reiskosten geldt een tarief van € 0,19 per km.

4. Correctierondes
In de prijs die berekend is in de offerte, is standaard een correctieronde meegenomen. Mochten er meer correctierondes nodig zijn wordt de tijd die hiervoor nodig is afzonderlijk gefactureerd tegen het afgesproken uurtarief. Uiteraard stemt Sanne Schrijft dit alvorens met de opdrachtgever af. Wijzigingen worden bij voorkeur per e-mail doorgegeven. Als het grote wijzigingen zijn kan de verwerkingstijd hiervan in rekening worden gebracht. Dit wordt natuurlijk ook eerst afgestemd met de opdrachtgever.

5. Betalingsvoorwaarden
Sanne Schrijft hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt opdrachtgever een vriendelijke betalingsherinnering. Na de vervaldag van de factuurdatum en bij gebrek aan reactie of betaling na herinnering, wordt wettelijke rente in rekening gebracht. Indien de betaling achterwege blijft, kan Sanne Schrijft de uitvoering van de opdracht opschorten. Als de opdrachtgever in verzuim is of tekort schiet in het nakomen van een van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de betaling voor zijn rekening. Dit geldt voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de opdracht is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgever gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven. Ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk.
Wanneer Sanne Schrijft met haar opdrachtgever tussentijds overeenkomt de werkwijze of omvang van de opdracht aan te passen, verandert de planning en eventueel de offerte. De opdrachtgever aanvaardt dat. De gevolgen van de veranderingen worden door Sanne Schrijft of de opdrachtgever zo snel mogelijk gemeld. De aanpassingen worden aangebracht indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Afsluiting van de opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Sanne Schrijft hierover te informeren. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

8. Rechten
Sanne Schrijft behoudt, indien van toepassing, het recht om zich te beroepen op het auteursrecht. Ook mag Sanne Schrijft eisen dat haar naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst. De publicatierechten van de teksten worden na afronding van de opdracht overgedragen aan de opdrachtgever. De teksten mogen niet worden doorverkocht en het publicatierecht mag niet worden overgedragen aan derden. Oftewel: opdrachtgever mag de teksten gebruiken maar andere partijen niet. Bij een overeenkomt met een derde partij kan het publicatierecht door Sanne Schrijft aan hen worden toegekend. Als de opdrachtgever de teksten voor andere doeleinden wil gaan gebruiken is hiervoor toestemming nodig van Sanne Schrijft.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Indien een van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht-specificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan elkaar te worden bekendgemaakt. Sanne Schrijft zal indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten volgens het afgesproken uurtarief factureren. Sanne Schrijft mag de opdracht van haar kant alleen voortijdig beëindigen als de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ook dan behoudt Sanne Schrijft aanspraak op betaling van de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever onder voorbehoud het bijbehorende werk aangeleverd krijgt. Als dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Vertrouwelijkheid
Sanne Schrijft is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Sanne Schrijft zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Het is opdrachtgever (uiteraard) toegestaan over Sanne Schrijft te spreken met derden.

11. Aansprakelijkheid
Sanne Schrijft is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart de opdrachtgever Sanne Schrijft van die aansprakelijkheid. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten. Mocht Sanne Schrijft door ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten of verlies van spaargelden. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.